Uutiset
01 / 01 / 22

Vuoden 2022 koulutusohjelma

Vuoden 2022 koulutusohjelmassa on ajankohtaisasiaa ja uutuuksia

Tarjoamme muun muassa koulutusta henkilöstönedustajan omaan jaksamiseen ja työsuojelutehtävässä toimimiseen. Vuorovaikutusosaamisen taitoja voi kehittää kolmen jakson koulutuskokonaisuudella. Työlainsäädännön muutoksia ja uusinta oikeuskäytäntöä on suunnattu niille, jotka tarvitsevat työssään lainsäädännön osaamista. Avoimen yliopiston opinnot tarjoavat mahdollisuuden syventää ammatillista osaamista.

Vuoden 2022 koulutukset toteutetaan lähi-, etä- tai verkko-opetuksena. Pidätämme oikeuden muuttaa koulutuksen toteutusmuotoa tilanteen vaatiessa.

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin koulutuksissa perehdytään henkilöstön edustajien monipuolisiin ja haastaviin tehtäviin työyhteisössä. Kursseilta voit löytää työkaluja mm. stressinhallintaan, konfliktien kohtaamiseen ja omaan jaksamiseen työelämän myllerryksessä. Aivotyö ja kognitiivinen ergonomia -koulutus esittelee toimintamalleja sujuvamman aivotyön kehittämiseksi.

Työyhteisöjen moninaisuutta, yksilön työyhteisötaitoja ja sovitteluosaamista käsitellään koulutuksissa laajasti. Sovittelukoulutuksia toteutamme 3 pv peruskurssina ja 2+2 pv harjoituksia sisältävänä jatkokurssina.

Resilienssi työssä -koulutuksessa käsitellään traumaattisen kriisin työstämiseen vaikuttavia tekijöitä ja tutkitaan resilienssin käsitettä niin yksilön kuin työyhteisönkin näkökulmista. Kriisityö- ja kriisiviestintää -kurssilla tarkastellaan viestinnän merkitystä työyhteisön kriisien hoitamisessa.

Henkilöstön edustajan oma jaksaminen -kursseilla käydään läpi omaan henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja harjoitellaan toimiviksi havaittuja harjoitteita hyödyntäen omien voimavarojen ylläpitämistä ja kasvattamista. Aiheesta järjestetään perus- ja jatkokurssi.

Työsuojelu

Tarjoamme työsuojelutyöhön osallistuville, aloitteleville ja kokeneille henkilöstön edustajille, työsuojelupäälliköille ja esimiehille, eri pituisia kursseja lähi- ja verkkokoulutuksena. Kurssilla saat paljon tietoa, materiaalia ja vinkkejä työsuojelutehtävässä toimimiseen.

Kurssit toteutetaan luentoja ja ryhmäkeskusteluja vaihdellen, jotta vasta tehtävässä aloittaneilla olisi mahdollisuus oppia pitempään toimineiden kokemuksesta ja tietämyksestä. Osallistujien välinen kokemusten vaihto ja keskustelut ovat usein kurssin parasta antia. Peruskursseja toteutetaan tänä vuonna yhdeksän. Grundkurs i arbetarskydd erbjuds också på den andra inhemska!

Työsuojelutietoa ja -osaamista pääset kertaamaan ja syventämään työsuojelun jatkokursseilla Työsuojelutiedon täydennyskurssi ja Työsuojelusäädösten kertauskurssi. Tarjolla on lisätietoa ja keinoja saada työsuojelutyöhön varmuutta ja valmiuksia kehittää turvallisuuskulttuuria omalla työpaikalla henkilöstön ja työnantajan yhteistyönä.

Työoikeus ja työmarkkinatietous

Työoikeuden koulutuksissa käsitellään henkilöstön edustajan perus- ja täydennyskoulutustietoja työoikeuden, työmarkkinoiden, työehtosopimusten ja oikeuskäytännön pohjalta. Osana henkilöstön edustajien koulutusta järjestetään myös talouden perusteiden koulutusta, joka sisältää katsauksia kansantalouden ajankohtaiseen tilaan, yritysten tilinpäätösten tulkintaan sekä hankinta- ja kilpailulainsäädäntöön. Lisäksi perehdytään kehittyvään ja tulevaisuuden työelämään, työmarkkinoihin, SOTE-tilanteeseen, edunvalvontaan EU:ssa ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviin aiheisiin.

Erityisiä kurssien aiheita ovat mm. uusi yhteistoimintalaki, työoikeuden kertauskurssit, työsuojelusäädösten kertaus, tietosuoja-asiat, työntekijöiden yksityisyyden suoja, viestintäoikeus, työpaikan lakimääräiset suunnitelmat, palkkausjärjestelmät, työn vaativuuden arviointi, yhteistoiminta, työvuorosuunnittelu, ja eläkeasiat sekä työaika- ja vuosilomalainsäädäntö. Koulutuksissa perehdytään myös oikeuskäytäntöön, viimeisimpiin lainsäädäntömuutoksiin ja tulevaan kehitykseen.

Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot

Verkkovälitteinen neuvottelu -kurssilla 14.-15.2. saat kuvan vuorovaikutuksesta erilaisissa verkkovälitteisen viestinnän kanavissa. Opit itsesi johtamista ja osallistavia menetelmiä osana verkkovälitteistä neuvottelua.

Vuorovaikutusosaaminen yhteistoiminnan edellytyksenä -kurssikokonaisuus syventyy yhteistoimintaan vuorovaikutuksen, käyttäytymisen ja yhteistoimintalain näkökulmista. Kurssilla pohditaan yhteistoiminnan esteitä, etuja ja mahdollisuuksia, hahmotetaan vuorovaikutusosaamisen eri ulottuvuuksia sekä sitä, mitkä tekijät auttavat kehittämään sekä omaa että yhteistä osaamista yhteistoiminnan parantamiseksi.

”Neuvottelija vakuuttavana viestijänä” 22.-24.2. sopii nimestään huolimatta myös esimerkiksi työsuojeluvaltuutetuille ja ylipäätään kaikille, jotka tarvitsevat työssään vakuuttavan viestimisen taitoja esimerkiksi työpaikkapalavereissa tai kouluttaessaan, ohjatessaan ja opastaessaan muita.

Vuoden 2022 uutuuksiin kuuluu kolmen jakson kokonaisuus ”Vuorovaikutusosaaminen yhteistoiminnan edellytyksenä”, joka käynnistyy 8.-9.3.

Avoimen yliopiston opinnot

Tänä vuonna on tarjolla useiden eri oppiaineiden yksittäin suoritettavia opintojaksoja, joiden avulla voit lisätä, täydentää tai syventää ammatillista osaamistasi ja parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä tai uudelleensijoittua työmarkkinoilla.

Kauppatieteissä on mahdollista suorittaa johtamisen, markkinoinnin ja talousoikeuden opintoja.

Työ- ja organisaatiopsykologiassa on laajasti organisaation, työyhteisön ja työntekijän kehittämiseen, hyvinvointiin ja työelämän muutokseen liittyviä opintojaksoja.

Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisiin haasteisiin voit saada tukea sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja terveystaloustieteen opinnoista.

Monipuolisessa avoimen yliopiston tarjonnassamme on myös suosittuja psykologian ja viestinnän opintoja.

Aktiivi-Instituutti tarjoaa avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä samaan organisaatioon kuuluvan Helsingin aikuisopiston kanssa. Opintoja on mahdollista suorittaa eri tavoin joustavasti työn ohessa: verkko-opintoina, monimuoto-opintoina tai lähiopetuksena.

Henkilöstön edustajan syventävät opinnot

Aktiivi-Instituutin syventävät henkilöstön edustajien erikoistumiskoulutukset käynnistyvät vuonna 2023.

Tutustu koulutuksiin ja ilmoittaudu liittosi kautta

Ammattiliitot osallistuvat henkilöstön edustajien koulutuskustannuksiin. Suurin osa koulutuksistamme on hyväksytty palkalliseksi koulutukseksi henkilöstön edustajille. Ilmoittautua voit siinä tapauksessa vain oman liittosi kautta.

Osallistuminen verkko-opetukseen

Verkko-opetuksena toteutettaviin koulutuksiin voit osallistua joustavasti työpaikalta tai vaikka kotoa käsin. Saat ilmoittauduttuasi linkin, jolla ohjaudut automaattisesti esimerkiksi Zoomilla tai Teamsilla järjestettävään opetustapahtumaan.

Verkko-opetuksessa, kuten lähiopetuksessakin, pyritään vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen mm. ryhmätöiden avulla.


Tutustu kaikkiin koulutuksiin