Tietoa opistosta

Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliiton ylläpitämän kansanopiston erityistehtäviä ovat työelämäkoulutukset ja työelämän kehittäminen. Opisto sijaitsee Helsingin ydinkeskustan Aikatalossa Mikonkadulla.

Erityistehtävänä työelämäkoulutus ja työelämän kehittäminen

Aktiivi-Instituutti kouluttaa henkilöstön edustajia ja muita järjestöaktiiveja kansalaisvaikuttajiksi työmarkkinoihin, työympäristöön ja työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Kansanopisto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön valvonnassa ja sen toimintaa säätelee laki vapaasta sivistystyöstä.

Koulutustarjonta

Opiston koulutukset suunnitellaan ammattijärjestöjen, työyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja julkisen sektorin organisaatioiden henkilöstön tarpeisiin.

Koulutuksissa etsitään ratkaisuja oman työpaikan työehtojen ja työolojen kehittämiseen sekä ajankohtaisiin edunvalvonnan kysymyksiin. Monet henkilöstön edustajat ovat mukana erilaisissa oman työpaikkansa kehityshankkeissa ja projekteissa. Koulutus antaa välineitä osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja mahdollisuuden löytää ammattiyhdistysliikkeestä itselle sopivia vaikutuskanavia.

Järjestämme myös avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä samaan organisaatioon kuuluvan Helsingin aikuisopiston kanssa. Tarjolla on mm. sosiaali- ja terveysalan, kauppatieteen, oikeustieteen ja psykologian opintoja. Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista Helsingin Etu-Töölössä.

Toimintaa kuvaavat luvut 2022

Opiskelijaviikkoja: 816
Opetustunteja: 1 410
Opiskelijoita (brutto): 1 649
Koulutustapahtumia: 101

Opiskelu

Koulutustehtävänsä opisto toteuttaa järjestämällä pääasiassa lyhytkursseja, jotka on jaettu lähivalmennuksiin ja niitä täydentävään monimuoto-opetukseen.

Lähiopetusjaksot ovat lyhyitä, jotta koulutukseen osallistuminen olisi työssäkäynnin ohella mahdollisimman helppoa.

Koulutuksen aikana tarjoamme opiskelijan ympärille tiiviin yhteisön, joka auttaa ja tukee opintojen aikana ja jälkeen.

Opiston ylläpitäjä

Vapaan sivistystyön lain tarkoittaman kansanopiston ylläpitäjä on ammattijärjestöjen muodostama Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry (TJO). Toiminnanjohtajana toimii Kari Karvonen. Opiston toiminta alkoi vuonna 1972.

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Laki vapaasta sivistystyöstä 1 § (29.12.2009/1765)