Blogi
02 / 09 / 20

Jytyläinen Kati Karppinen: ”Henkilöbrändi on erottamaton osa luottamusmiehenä toimimista”

Jytyläinen Kati Karppinen: ”Henkilöbrändi on erottamaton osa luottamusmiehenä toimimista”

Kati Karppinen on Kainuun sote-kuntayhtymän ja Kainuun Liiton jytyläinen varapääluottamusmies sekä Jyty-Kuhmo ry:n puheenjohtaja. Kati on suorittanut Aktiivi-Instituutin työmarkkinakonsultin tutkinnon vuonna 2019.

”Pohdin Aktiivi-Instituutin työmarkkinakonsulttitutkintoni hanketyössä luottamusmiehen henkilöbrändin rakentumista. Vaikka henkilöbrändi saattaa vaikuttaa jollekin liian ”mediaseksikkäältä” tai ”trendikkäältä”, on se kokemukseni mukaan erottamaton osa luottamusmiehenä toimimista ja tarkoituksenmukaisen asiantuntijaroolin luomista.

Luottamusmies on yhteistoiminnan kehittäjä

Luottamusmiehen henkilöbrändi ohjaa sitä, miten luottamusmies nähdään ja koetaan koko työyhteisössä. Luottamusmiehen henkilöbrändi on yhteydessä myös siihen, minkälaisen roolin luottamusmies onnistuu rakentamaan työyhteisössään vaikuttajana. Luottamusmiehen henkilöbrändin ei tulisikaan rakentua sattumaan, vaan tarkkaan harkintaan siitä, minkälaisena toimijana luottamusmies haluaa omassa yhteisössään näyttäytyä. Paremman ja tehokkaamman yhteistyön kannalta olisi tärkeää, että luottamusmiehet onnistuisivat pääsemään irti ”vaikeiden ihmisten leimasta” ja pystyisivät brändäämään itsensä aitoina yhteistoiminnan kehittäjinä.

Ammatti- ja persoonabrändistä

Mistä henkilöbrändissä sitten on kyse? Henkilöbrändi on henkilön imagosta ja maineesta syntyvä kokonaisuus, mielikuva, joka muilla työyhteisön jäsenillä on luottamusmiehestä. Tähän mielikuvaan liittyvät kaikkien työyhteisön jäsenten näkemykset luottamusmiehen työstä, työskentelytavoista, osaamisesta ja toiminnasta työyhteisössä.

Henkilöbrändi jaetaan usein kahteen eri osa-alueeseen: ammatti- ja persoonabrändiin. Ammattibrändi kuvaa nimensä mukaisesti luottamusmiehen ammatillista osaamista. Persoonabrändi tuo puolestaan esiin ihmisen: Kuka hän on ja millaisia ominaisuuksia hänellä on. Jotkut brändinrakentamisen ammattilaiset ovat verranneet ammattibrändiä kakuksi ja persoonabrändiä kuorrutteeksi.

Kokemukseni mukaan luottamusmiehen ihannebrändiin halutaan tyypillisesti liittää suoruus ja rehellisyys, selkeä kommunikaatio ja kyky ilmaista mielipiteitään ja ajatuksiaan ymmärrettävästi ja asiallisesti. Vaikka moni luottamusmies kipuilee asiaosaamisvajeen kanssa, on syytä muistaa, että luottamusmiehen henkilöbrändi on kokonaisuudessaan toimiva vasta, kun osaaminen kruunataan inhimillisillä piirteillä, jotka herättävät toisissa vilpittömän halun rakentaa luottamusmiehen kanssa yhteistä tulevaisuutta.

Asiaosaamista on verrattain helppo syventää ja tukea saa liitosta, mutta persoonabrändin rakentamisen suhteen avaimet ovat vain omissa käsissä. Keskeistä onnistumisen kannalta onkin pohtia omaa brändiään ja sitä, miten tulee työyhteisössä kohdatuksi ja nähdyksi.

Rakenna brändiä tietoisesti

Brändiin liittyvät kysymykset eivät ole vain henkilökohtaisia. Luottamusmiehen brändi on jotain yksittäistä ihmistä suurempaa, koska luottamusmies luo mielikuvaa edustamastaan liitosta jäsenille ja eri yhteistyökumppaneille: työnantajille, muille työmarkkinajärjestöille, liiton jäsenten tuottamien palvelujen käyttäjille, kuntalaisille sekä vielä järjestäytymättömille työntekijöille. Näin ollen onkin syytä muistaa, että luottamusmiestä arvioidaan koko ajan, jopa silloin, kun hän ei toimi aktiivisesti. Koska brändi muodostuu muiden ihmisten mielipiteestä, luottamusmies saa aina brändin tahtomattaankin. Oman brändin aktiivinen ja tietoinen rakentaminen onkin tärkeä teko.

Uskalla näkyä

Miten sitten aloittaa oma brändinrakennus? Hyvä keino on tutkiskella omaa ammatti-identiteettiä sekä omia vahvuuksia ja heikkouksia. Ihanteellinen brändi rakentuu vahvuuksille ja hyvälle itsetunnolle. Paraskaan luottamusmies ei pysty hyödyntämään henkilöbrändiään, jos hän ei kerro osaamisestaan muille kuin lähimmille kollegoille, esimiehille ja parhaille kavereille. Lisäksi luottamusmies, joka ei tee osaamisestaan näkyvää, ei ole niin laajasti jäsenen hyödynnettävissä eikä rakenna ammattijärjestön asiantuntijastatusta, kuin luottamusmiehet, jotka uskaltavat näkyä. Useimmiten luottamusmiehen henkilöbrändin vahvistuminen hyödyttääkin tasapuolisesti niin luottamusmiestä, ammattijärjestöä, jäseniä kuin työnantajaa. Kurvisen, Laineen & Tolvasen (2017) mielestä loistavan brändin kuuluu olla esillä, erottua ja käyttäytyä yhdenmukaisella tavalla kaikissa eri tilanteissa. Hyvä brändi on eduksi niin luottamusmiehelle kuin tämän ammattijärjestöllekin. Luottamusmiehen tehtävänä on edistää yhteistyötä ja hänen brändinsä saattaa olla kriittinen tekijä, kun muut arvioivat, haluavatko he tehdä töitä luottamusmiehen kanssa vai häntä vastaan.

Koulutukset tärkeitä rakennusaineita

Ammattijärjestöt tarvitsevat osaavia luottamusmiehiä, joiden kanssa halutaan kehittää nykyisyyttä ja yhteistä tulevaisuutta. Pidän kouluttautumista sekä oman kehittymisen eteen nähtyä vaivaa ja aikaa vahvan henkilöbrändin rakennusaineina. Hyvät tulokset edellyttävät hyvin johdettua yhteistyötä luottamusmiehen, jäsenen ja työnantajan välillä. Tärkeää onkin, että yhteistyönesteistä saataisiin purettua virheelliset, vanhakantaiset näkemykset luottamusmiehistä. Tämä onnistunee parhaiten, kun jokainen luottamusmies rakentaa yhteisvastuullisesti tulevaisuuden luottamusmiesbrändiä suuntaan, jossa hyvä palvelu ja toimiva yhteistyö ovat kiinteä osa luottamusmiehenä olemista.”


Lue myös Katin haastattelu luottamusmiehen henkilöbrändistä Jyty-lehden numerossa 5/2020.

Lähteet:

  • Ahto, O., Kahri, A., Kahri, T., & Mäkinen, M. 2016. Bulkista brändiksi. Jyväskylä: Docendo Oy.
  • Jytyliitto, 2017. Luottamusmiehen ABC, kunta-ala.
  • Kurvinen, J., Laine, T., & Tolvanen, V. 2017. Henkilöbrändi. Helsinki: Alma Talent.

Artikkelit:

  • Akava 2019. Asiantuntijan brändin on oltava aito.
  • Asialinja 2019. Mikä on henkilöbrändi ja mihin sitä tarvitaan?