Blogi
04 / 01 / 24

Koulutuspäällikkö Emma Nordback: ”Vuorovaikutusosaamisesta on hyötyä neuvotteluissa ja keskinäisiä kiistoja selvitettäessä”

Työyhteisöt luodaan vuorovaikutuksessa

Vuorovaikutus ei ole irrallinen osa toimintaa tai yhdessä olemista. Se ei ole jotain, joka kaivetaan esiin, kun asiat eivät suju tai kun pitäisi neuvotella, tehdä päätöksiä tai ratkaista ristiriitoja. Todellisuus ja suhteet, joissa toimimme, syntyvät vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Työyhteisöissä käydään jatkuvasti keskustelua työstä, sen organisoinnista, tehtävistä, työn tekemisestä ja tavoitteista. Tämänkaltainen vuorovaikutus on erilaisten työpaikalla käytävien neuvotteluiden – virallisten ja epävirallisten – perusta.

Jatkuva neuvottelu on osa työn arkea

Jokaisella työpaikalla neuvotellaan jatkuvasti eri työntekijäryhmien kesken ja välillä. Tällaiset neuvottelut ohjaavat päivittäistä päätöksentekoa ruohonjuuritasolta johtoryhmiin. Kun yhä useammat asiat ovat monimutkaisia, muuttuvia, vaikeasti ennakoitavia, epävarmoja ja epäselviä, myös jatkuva neuvottelu on osa työn arkea.

Jatkuvan neuvottelun periaatteessa korostuvat hyvä vuorovaikutus, keskinäiset suhteet, viestijöiden eettisyys ja keskinäinen luottamus eli asiat, joita arvioidaan ja luodaan vuorovaikutuksessa.

Vuorovaikutusosaaminen on keskeistä työelämäosaamista

Osaavalla vuorovaikutuksella voidaan vaikuttaa niin neuvottelijoiden välisiin suhteisiin kuin neuvottelujen kulkuun itsessään. Silloin se, miten osaavia vuorovaikutuksessamme olemme, voi muuttaa merkittävästi sitä, millaista koettu arkemme on. Hyvä vuorovaikutusosaaminen hyödyttää siten myös koko organisaatiota ja yhteistoimintaa.

Vaikka työyhteisö olisi toimiva, vuorovaikutussuhteiden perusominaisuuksiin kuuluu konfliktit. Osaavassa vuorovaikutuksessa konfliktit voivat kuitenkin olla ennemminkin mahdollisuuksia yhteiseen kasvuun kuin työyhteisöä erilleen repiviä ristiriitoja.

Vuorovaikutusosaamisen kehittämisen näkökulma luo pohjan viestinnän koulutuksille

Aktiivi-Instituutin viestinnän koulutuksissa keskitytään lisäämään vuorovaikutukseen liittyvää tietoa ja kehittämään vuorovaikutustaitoja (esimerkiksi verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä sekä kuunteleminen). Koulutuksissa keskitytään myös parantamaan kykyä ennakoida, säädellä ja arvioida omaa viestintäkäyttäytymistä sekä vahvistamaan motivaatiota ja rohkeutta osallistua vuorovaikutukseen vuorovaikutuseettiset periaatteet ymmärtäen ja huomioiden.

Kursseilla luodaan pohjaa kaikelle sille osaamiselle, jota tarvitsemme erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa. Tule kehittämään omaa osaamistasi!

Emma Nordback

Aktiivi-Instituutin neuvottelu- ja viestintätaitojen koulutuspäällikkö, Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja Positive Psychology Practitioner

040 745 7609
emma.nordback@aktiivi-instituutti.fi