Tietosuojailmoitus Uutiskirje

Uutiskirjeen rekisteriseloste

Aktiivi-Instituutin uutiskirje

Päivitetty 10.5.2022

Yhteystiedot

Aktiivi-Instituutti
Mikonkatu 8 A, 5. krs
00100 Helsinki
asiakaspalvelu@aktiivi-instituutti.fi

Käsittelytarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on viestintä ja markkinointi.

Käsittelyperuste

Helsingin aikuisopiston oikeus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjänä perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja/tai sopimukseen.

Henkilötietojen vastaanottajat

Uutiskirjeen henkilötietoja käsittelee henkilökunta, jonka työnkuvaan markkinointi ja viestintä kuuluu.

Henkilötietojen luovutukset

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksiin.

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity pyytää tietojensa poistamista rekisteristä tai hänen sähköpostiosoitteesta tulee virheilmoitus virheellisestä sähköpostiosoitteesta. Rekisteröity voi itse poistua rekisteristä jokaisessa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on alla mainituissa kohdissa 1–7 mainitut oikeudet häntä koskevien tietojen saantiin, oikaisemiseen, rajoittamiseen, poistamiseen tai siirtämiseen sekä oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus:

  1. Oikeus pyytää pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisterinpitäjän rekistereihin;
  2. Oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tai epätarkkojen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista;
  3. Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista;
  4. Oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä (kieltämällä niiden käsittely esim. suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tai henkilömatrikkelia taikka sukututkimusta varten);
  5. Oikeus vaatia henkilötietojensa siirtämistä yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. (Oikeus koskee vain rekisteröidyn itsensä antamia tietoja.);
  6. Oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn;
  7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Edellä kohdissa 1-6 tarkoitettu pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki. Siinä tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (http://www.tietosuoja.fi/fi/).

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilöti​edot ja tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään kurssille osallistumisen osalta. Henkilötietojen toimittaminen on edellytys asian hoitamiselle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.